ipday

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี58)

AECC
สำนักปลัด

15750196 1224061701020216 1219400034 n

นายสินชัย สมศักดิ์
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

11

นายประมุข สุทธิบุตร
หัวหน้าสำนักปลัด

11

นายชัชราวุฒิ มะหัด
หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

11

น.ส.ณัฐธภา พรหมรส
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 

11

นางชนกนันท์ กุลมณี
หัวหน้าฝ่ายธุรการ 

webportal16200038444

(...............................)
นิติกร 

webportal16200038444

(...............................)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

webportal16200038444

(...............................)
เจ้าพนักงานธุรการ 

20

นายประเสริฐ วงษ์สมบูรณ์
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน

webportal16200038444

(...............................)
นักทรัพยากรบุคคล

20

น.ส.ณปภัช ธนสารภัทรพานิช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 

 

20

นายวิชัย บุญน้อม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

15722826 1221092281317158 1367743768 n

นางสุวภัทร เกาะกลาง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

 

 

20

นางเนาวรัตน์ มูลดี
นักทรัพยากรบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com