ipday

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี58)

AECC
สภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า

P1130139
นายตะวัน  จั่นโต
ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า

nhichapat
นางชญาดา  บุตรเณร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า
nhichapat
นายเกษม  ชิดสวน
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า
   

 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า  เขตเลือกตั้งที่  1

nhichapat
นายบุญชู  คำภา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า

nhichapat
นางวนิดา  พูนศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า
 nhichapat
นายสมชาย  เกษเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า
1

นายประกอบ   จันทร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า

nhichapat

นางสมพงษ์  วัฒนสินธุ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า

 

 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า  เขตเลือกตั้งที่  2

nhichapat
นางณิชาภัทร์  แพรญาติ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า 
santas
นายสันทัศน์  แพรญาติ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า
nhichapat
นายสยุมพร  แพรญาติ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า
line17
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com