ipday

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี58)

AECC
คณะผู้บริหาร
nayok1
นายศุภรัตน์  อัตถพันธ์
นายกเทศมนตรีเมืองเก่า

nayok1
นายทองอ่อน  หนูเล็ก
รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า


3

นายมณฑล   ทองคำ
รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

nayok1

นายสมศักดิ์ ภักศรีวงษ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

nayok1

นางชุติมา  วงศ์โสภา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

 4

นายเสวก รัตนวิกล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

60020
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com