ipday

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี58)

AECC
ทต.เมืองเก่า โครงการมอบอนุบัตร,โครงการไหว้ครู,โครงการวันแม่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองเก่า PDF พิมพ์
กิจกรรมเด่นๆเทศบาล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2015 เวลา 10:11

ทต.เมืองเก่า โครงการมอบอนุบัตร,โครงการไหว้ครู,โครงการวันแม่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองเก่า 

โครงการมอบอนุบัตร

วัตถุประสงค์
        ๑. เพื่อให้เด็กได้มีแรงกระตุ้นในการเรียนต่อและสร้างความภูมิใจให้แก่เด็ก
        ๒. เพื่อให้ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองและเด็ก มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
        ๓. เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา
        ๔. เพื่อกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนต่อในระดับสูง ๆ ต่อไปในอนาคต


เป้าหมาย
      นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองเก่า จำนวน ๑๙ คนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการไหว้ครู


วัตถุประสงค์
       ๑. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กนักเรียน
       ๒. เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมการไหว้ครูให้สืบต่อไป
       ๓. เพื่อแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญู รู้คุณครู


เป้าหมาย
        นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองเก่า จำนวน ๓๐ คน


โครงการวันแม่แห่งชาติ


วัตถุประสงค์ของโครงการ

            ๒.๑ เพื่อเผยแผ่และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ เผยแผ่พระคุณ                   และบทบาทหน้าที่ของแม่ที่มีต่อครอบครัว 

            ๒.๒ เพื่อให้ประชาชน เด็กและเยาวชน คณะครู และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองเก่าได้                   ร่วมกันทำบุญตักบาตร
            ๒.๓ เพื่อให้ประชาชน เด็กและเยาวชนในตำบลเมืองเก่าได้แสดงออกถึงความรักความ                      กตัญญูกตเวทีต่อแม่

           ๒.๔ เพื่อให้ประชาชน เด็กและเยาวชน คณะครู และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองเก่าได้                    ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


เป้าหมายของโครงการ
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองเก่า/นักเรียนโรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) ครูและผู้ปกครองนักเรียน จำนวน ๑๖๐ คน

 10568760 530497797075601 372738902 n resize DSC00524 resize 
 DSC00532 resize DSC00546 resize 
 DSC00552 resize DSC00808 resize 
 ไหวคร 20 resize ไหวคร 27 resize 
 ไหวคร 33 resize ไหวคร 40 resize 

 

 

 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com