ipday

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี58)

AECC
กองคลัง
 11
 น.ส.วิภารัตน์ พุฒพิชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
11

นางลักษณา โพธิ์ผา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 11

น.ส.สายชล พุ่มประจำ
นักวิชาการเงินและบัญชี

 11
 น.ส.ชุติมา อัคคะชาติ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 webportal16200038444

(...............................)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

11 

นางยุพดี สมยา
นักวิชาการเงินและบัญชี 

11

นางอนัญญา โสภณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

11

นายสมยศ แพรญาติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

8

นางสาวสุพัตรา บุตรเณร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

 

 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com