ipday

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี58)

AECC
สภาพทางสังคม

P1090510P1060444P1070012

ข้อมูลด้านการศึกษา

                   1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน   จำนวน   1  แห่ง    ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  ตำบลเมืองเก่า

                   2. โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนวัดจันทบุรี  (พิมพ์ประชานุเคราะห์ตั้งอยู่บริเวณวัดจันทบุรี  หมู่ที่  ตำบลเมืองเก่า  อำเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี

3. ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน              จำนวน  แห่ง    ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  6,7,9

                   4. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร   จำนวน  แห่ง   ตั้งอยู่หมู่ที่  3

ข้อมูลด้านการสาธารณสุข

                   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า  จำนวน  แห่ง  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  ตำบลเมืองเก่า

สถาบันศาสนา

สถาบันศาสนา   มีจำนวน  3   แห่ง    คือ

                   1.  วัดชุ้ง                            ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  4   ตำบลเมืองเก่า 

                   2.  วัดจันทบุรี                       ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  6   ตำบลเมืองเก่า

                   3.  วัดสุธาวุฒิ  (วัดใหม่ยายตุ๊)      ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  8   ตำบลเมืองเก่า

          สวัสดิการสังคม

                   1.  ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน  จำนวน  ศูนย์

กลุ่มอาชีพและกลุ่มสัจจะออมทรัพย์

                   1.  กลุ่มจักสานผักตบชวา  หมู่ที่ 2

                   2.  กลุ่มเกษตรกร  หมู่ที่ 1 -9

                   3.  กลุ่มกองทุนหมุนเวียนเกษตรกรบ้านกง

                   4.  กลุ่มส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนปัจจัยการผลิต   หมู่ที่  5

                    5.  กลุ่มส่งเสริมการเกษตร  หมู่ที่  8

6. กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิต  หมู่ที่ 1 หมู่ที่  9

7.  กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก  ม.4

8.  กลุ่มสวัสดิการชุมชนตำบลเมืองเก่า

มวลชนจัดตั้ง

                   1. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน       จำนวน  กลุ่ม

                   2. กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์                  จำนวน  กลุ่ม

                   3. กลุ่มสตรี                                   จำนวน  กลุ่ม

 

 

 

 

 

 

 


 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com