อัลบั้มภาพ "ทต.เมืองเก่าโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557 (กองการศึกษา)"

หน้าแรก >> ทต.เมืองเก่าโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557 (กองการศึกษา) ( ประกาศเมื่อวันที่ 04 มิถุนายน 2558 )
 
ทต.เมืองเก่าโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557 (กองการศึกษา) ๑. วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และทำนุบำรุงพระพุทธ ศาสนาให้คงอยู่กับสังคมต่อไป ๒. เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนาอีก ทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามนี้ไว้สืบไป ๓. เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และพุทธศาสนิกชน ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดทำ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒. เป้าหมาย คณะผู้บริหาร, สมาชิกเทศบาล, พนักงานเทศบาล, คณะครู/นักเรียน,เด็กและเยาวชน , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า, ผู้นำชุมชน, กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน, ชมรมผู้สูงอายุ , อสม. , อผส. พร้อมทั้งประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า ในเขตเทศบาลตำบลเมืองเก่าทั้ง ๙ หมู่บ้าน ประมาณ ๑๕๐ คน